Legislation

Dendrobatky, ale i ostatní šípové žabky spadají pod úmluvu CITES.  To je poměrně rozumná  mezinárodně uznávaná a ve většině zemí dodržovaná konvence, která bohužel není státními úřady vždy dobře pochopena a její dodržování v obecné rovině je v některých zemích  často vynucováno ad absurdum.

Předem nutno podotknout, že chovatelé dendrobatek nejsou nikde registrování nebo evidování a neexistuje žádná povinnost, nahlašovat orgánům CITES nebo MŽP chov těchto zvířat. Zákon nicméně stanoví podobu záznamů, které by si měl chovatel o svých žabkách (pokud jsou zařazeny v přílohách CITES a pokud chová víc než jednu žabku od daného druhu) vést.

Původně je CITES konvencí o mezinárodním obchodování s druhy zvířat a rostlin, které jsou ohroženy vyhynutím.  Všechna zvířata jsou v této konvenci rozdělena do třech kategorií podle způsobu ohrožení. V první kategorii I jsou druhy, které jsou přímo ohrožené vyhynutím a jejich dovoz je umožněn pouze pro nekomerční účely  – většinou se jedná o vědecké využití. Do této kategorie spadají například žabky Atelopus zeteki nebo Discophus antogilli se kterými se ale v našich končinách většinou nesetkáme.  Většina dendrobatek spadá do kategorie II, konkrétně se jedná o všechny žabky rodů : Adelphobates, Ameerega, Dendrobates, Epipedobates, Excidobates. Myniobates, Oophaga, Phyllobates, Ranitomeya, Agalychnis, Mantella a Hyloxallus azuriventris . 

V České republice je dodržování této konvence kontrolováno speciálním odborem Ministerstva životního prostředí a také Českou inspekcí životního prostředí.

Povinnost označovat žabky čipem nebyla nikdy dodržována, ačkoliv jsme se v devadesátých letech setkali s pokusem o její vymáhání ze strany státních orgánů. Naštěstí i tehdejší úředníci pochopili, že čipem o délce 11 milimetrů může být třicentimetrová šípová žabka označena jen obtížně.

Pro chovatele dendrobatek to znamená povinnosti vést záznamy o původu, výměnách,  nákupu a prodeji jednotlivých zvířat. MŽP ČR  vydalo nezávazné instrukce o podobě těchto dokumentů  a o době, po kterou je původní majitel musí uschovat (24 mesíců) . Nový majitel musí uschovat dokument o původu jedince po celý jeho život. Záznamy o chovu vedou chovatelé, kteří chovají více než jeden exemplář od daného druhu spadajícího pod CITES.

Při nákupu nových pralesniček bychom tedy měli požádat prodávajícího (ale i pokud dostáváme žabky darem, nebo je měníme za jiné) o dokument prokazující původ jedince druhu spadajícího pod CITES tzv “Doklad původního vlastníka o původu exemplářů)”.  Doklad původního vlastníka o původu exempláře musí mít podle § 24 odst. 3 zákona listinnou podobu.  Paragraf 16 říká přesně, co by měl tento dokument obsahovat :

(1) Písemný doklad původního vlastníka nebo držitele, který převádí exemplář, jiného jedince, výrobek z kytovců, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu (dále jen „doklad původního vlastníka o původu exempláře“) podle § 24 odst. 3 zákona, obsahuje a) datum a místo vydání dokladu původního vlastníka o původu exempláře, b) jméno a adresu nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo původního vlastníka nebo držitele exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, který vydal doklad původního vlastníka o původu exempláře, c) vědecký a český název druhu exempláře, jiného jedince, tuleně nebo kytovce, z nichž výrobek pochází. d) množství předávaných exemplářů, jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin, e) popis exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, aby jej bylo možno identifikovat a odlišit od jiných exemplářů, jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin stejného druhu, kterým se rozumí zejména pohlaví a stáří, pokud je známo, způsob označení, číslo značky a další individuální znaky; pokud je součástí dokladu fotografie, vyznačí se také tato skutečnost a f) původ exemplářů, jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin v souladu s § 24 odst. 3 zákona, a to datum a místo 1. odběru z přírody, 2. narození v zajetí nebo umělého vypěstování, nebo 3. datum dovozu, stát a doklady CITES (číslo, datum a místo vydání), popřípadě jiné doklady, na jejichž základě byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovců, výrobek z tuleňů nebo regulovaná kožešina dovezeny. Pokud je to možné, uvedou se i základní údaje o rodičích exempláře. Pokud k exempláři existuje registrační list, doklad CITES nebo jiný úřední doklad o původu exempláře podle § 37 odst. 3 a 4 zákona, předchozí doklad původního vlastníka o původu exempláře nebo jiný podobný doklad, uvede se zde název a číslo dokladu, kdo jej vydal, datum a místo vydání a g) podpis a případně razítko původního vlastníka nebo držitele exempláře.

(2) Pokud je s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z kytovců, výrobkem z tuleňů nebo regulovanou kožešinou předáván i příslušný registrační list nebo doklad CITES nebo jiný úřední doklad podle § 37 odst. 3 a 4 zákona, ve kterých jsou uvedeny údaje podle odstavce 1, mohou být údaje v dokladu původního vlastníka o původu exempláře podle odstavce 1 písm. c) až f) nahrazeny odkazem na příslušný úřední doklad.

(3) Odchylně od odstavců 1 a 2, pokud je s exemplářem předáván i příslušný registrační list, ve kterém jsou údaje podle odstavce 1 a ve kterém původní vlastník nebo držitel potvrdí předtištěné prohlášení o přenechaném exempláři, jiném jedinci, výrobku z kytovců, výrobku z tuleňů nebo regulované kožešině, nahrazuje tento registrační list doklad původního vlastníka o původu exempláře.“

Tento dokument pečlivě uschováme a informace z něj  (pokud chováme víc, než jedno zvíře) vyplníme do knihy záznamů o chovu. O této knize hovoří paragraf 15 toto :

(1) Záznamy podle § 24 odst. 2 zákona (dále jen „záznamy o obchodu“) a záznamy podle § 24 odst. 7 zákona (dále jen „záznamy o chovu“) se vedou v samostatné knize s očíslovanými stranami. Jednotlivé záznamy v knize jsou označeny pořadovými čísly počínaje číslem „1“. Je-li kniha zaplněna, založí se nová kniha a na první straně se uvede, že jde o pokračování knihy č. X, kde X je pořadové číslo předchozí knihy, a jednotlivé záznamy pokračují pod navazujícími pořadovými čísly.

(2) Pokud chovatel exemplářů s exempláři obchoduje, vedou se záznamy o obchodu i záznamy o chovu ve společné knize.

(3) Záznamy o obchodu a záznamy o chovu obsahují zejména: a) pořadové číslo záznamu, b) datum záznamu, c) vědecký a český název druhu, d) popis exempláře, popřípadě exemplářů, kterým se rozumí zejména pohlaví, datum narození, pokud je známo, způsob označení a číslo značky, charakteristické individuální znaky nebo číslo fotografie přiložené k záznamu, nebo číslo registračního listu, e) datum získání15 nebo narození exempláře, 13 S výjimkou kožešin z druhů z přílohy A k nařízení č. 338/97, kde se záznamy vést musejí . 14 Vyhláška stanovila, že záznamy o chovu nemusejí být vedeny pro exempláře chovatelů, kteří chovají maximálně 1 exemplář od určitého druhu. 15 Zde je myšleno datum, odkdy je exemplář v držení chovatele nebo obchodníka, respektive “datum příchodu” exempláře do chovu nebo obchodu. Termín “datum získání” podle definice v. čl. 1 bodu 1 nařízení č. 865/2006 7 f) informaci o tom, odkud exemplář pochází, zejména jméno a adresu nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo dodavatele, anebo se, v případě vlastního odchovu, uvede „vlastní odchov“ a stručná identifikace rodičů, jako jsou pořadová čísla vlastních záznamů pro matku a otce, lze-li matku a otce stanovit, g) datum převodu exempláře jinému držiteli nebo datum úhynu exempláře, popřípadě ztráty; v případě převodu vlastnictví k exempláři se uvede jméno a adresa nebo název, popřípadě obchodní firma a sídlo odběratele exempláře a h) další poznámky a dodatečné záznamy, jako jsou specifikace a čísla příslušných dokladů CITES, registračního listu a dalších relevantních dokladů k exempláři, jejichž originály nebo kopie se přikládají k záznamu, datum a typ pozdějšího záznamu o exempláři nebo záznam kontrolního orgánu o provedené kontrole s uvedením data provedení kontroly.

(4) Skutečnosti, které nejsou při provádění prvního záznamu zřejmé, jako je pohlaví exempláře, mohou být doplněny dodatečně a datum dodatečného záznamu se vyznačí v položce „další poznámky“.

(5) Pokud se začíná s vedením záznamů o obchodu nebo záznamů o chovu, uvedou se do knihy podle odstavce 1 nejdříve záznamy o všech exemplářích, na které se vztahuje povinnost vedení záznamů a které má povinná osoba v držení.“